Πλατφόρμα Συμμετοχικού Σχεδιασμού Για Τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Eleonas Ppwebgis

Το έργο “eLEONAS ppWebGIS” υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-01288 και MIS 5073660. Συντονίστρια εταιρεία του έργου είναι η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την υποστήριξη λήψης χωρικών αποφάσεων ανάπτυξης, σχεδιασμού και παρέμβασης σε αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ή/και δυνατότητες. Στόχος είναι η εισαγωγή του συμμετοχικού σχεδιασμού στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως ενός «συστήματος» που μπορεί να προσφέρει σε πολλαπλές κλίμακες, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του κοινού.

Οι συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες δίνεται έμφαση ανταποκρίνονται στις εξής σχεδιαστικές/κοινωνικές ανάγκες:

α) Πρόβλεψη (Prediction), όπου η συμμετοχή των ειδικών είναι κρίσιμη για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και μείωση της αβεβαιότητας. Ειδική εφαρμογή γίνεται στα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

β) Σχεδιασμός και Καθορισμός Ζωνών (Planning / Zoning), όπου η εμπλοκή των αρμόδιων και των εμπλεκόμενων φορέων είναι σημαντική για την επιτυχία του αναπτυξιακού και του χωρικού σχεδιασμού. Ειδική εφαρμογή γίνεται στην πολεοδομική ανάλυση ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού.

γ) Προτεραιοποίηση (Prioritize) κινδύνων, μέτρων και δράσεων, όπου ο συνδυασμός της συμμετοχής του κοινού, των ειδικών και των εμπλεκόμενων φορέων κρίνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Ειδική εφαρμογή γίνεται στη δομική τρωτότητα κτιρίων, με σκοπό τη διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάζεται και αναπτύσσεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπου ο χρήστης θα βρει εργαλεία και μεθοδολογίες για τον περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, χωροταξικό και πολιτιστικό σχεδιασμό. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται στη βάση καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων και συγκεκριμένα:

α) Οργάνωση, ανάλυση και διαχείριση χωρικών δεδομένων (ppWebGIS).

β) Εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού, ενσωματωμένα στη γεωχωρική πλατφόρμα (Χωρική SWOT/PESTLE, Χωρική Δελφική μέθοδος, Χωρική Shang μέθοδος κ.α.).

γ) Εργαλεία συλλογικής ευαισθητοποίησης, IoT και ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου (Χωρικό Φόρουμ, Φ-gital διαδρομή κ.α.).

Τα εργαλεία θα δοκιμαστούν γύρω από τρεις πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, ενώ θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές εργαλειοθήκες με στόχο τη δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Από τα παραπάνω, είναι φανερό πως το έργο προσφέρει:

α) Μεθοδολογική καινοτομία, π.χ. μέσω της χρήση των μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού ως μέρος της διαδικασίας επίλυσης σύνθετων και πολυπαραγοντικών σχεδιαστικών προβλημάτων.

β) Τεχνολογική καινοτομία, π.χ. μέσω της δημιουργίας νέου ολοκληρωμένου λογισμικού ppWebGIS, όπου τα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού ενσωματώνονται σε αυτό.

γ) Κοινωνική καινοτομία, π.χ. μέσω της ανάπτυξης εργαλείων επανοικειοποίησης του χώρου από τους ίδιους τους κάτοικους, όπως είναι οι ψηφιακές διαδρομές και αφηγήσεις στον φυσικό χώρο – φ-gital.

Περιοχή

Ελαιώνας Αττικής​

Έτος

2020-2023

Χρηματοδότηση

ΓΓΕΚ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ομάδα Έργου

• GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET)

• Συνεταιρισμός Εργαζομένων COMMONSPACE

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY​​

• HERitage Management e-Society (HERMeS NGO)

ΕΣΠΑ.jpg